shoper

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu obowiązujący od 27.01.2016r.


extrakoszulka.pl to sklep internetowy prowadzony przez ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pocztowej 2/2, NIP 7641831425, REGON 572111297, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@extrakoszulka.pl


1. ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową dostępną w domenie extrakoszulka.pl.

2. Klienci  mają możliwość korzystania ze sklepu extrakoszulka.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w extrakoszulka.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na extrakoszulka.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Extrakoszulka jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji (utworzenia Konta) w extrakoszulka.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Extrakoszulka.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Extrakoszulka.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w extrakoszulka.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z extrakoszulka.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w extrakoszulka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej extrakoszulka.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT i dostarczony do Klienta wraz z zamówieniem.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Dostawy wskazanym w extrakoszulka.pl w zakładce  Wysyłka i zwroty.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Extrakoszulka.pl, dotycząca zakupu danego produktu w extrakoszulka.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w extrakoszulka.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach extrakoszulka.pl, to właściciel sklepu extrakoszulka.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w extrakoszulka.pl produkt, w tym za koszty dostawy, z góry przed dokonaniem wysyłki lub przy odbiorze towaru. Możliwe są następujące formy płatności:

przy odbiorze / za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Extrakoszulka.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Extrakoszulka.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o kosztach i terminach realizacji zamówienia można znaleźć w zakładce Dostawa.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w extrakoszulka.pl, ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania / produkcji zamówienia powiększony o czas dostawy. O dniu wysyłki zamówionego produktu Extrakoszulka.pl informuje drogą telefoniczną lub mailową.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach extrakoszulka.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w Druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.  
Reklamowane produkty należy odesłać na adres:

ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch

ul. Pocztowa 2/2

70-356 Szczecin

razem z wypełnionym   formularzem reklamacyjnym.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Extrakoszulka.pl. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. Extrakoszulka.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza reklamacyjnego, lub w formie pisemnej na adres:

 ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch

ul. Pocztowa 2/2

70-356 Szczecin
16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Extrakoszulka.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Extrakoszulka.pl albo Extrakoszulka.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

17. Extrakoszulka.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Extrakoszulka.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Extrakoszulka.pl.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu extrakoszulka.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu extrakoszulka.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe Extrakoszulka.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w extrakoszulka.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w extrakoszulka.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Extrakoszulka.pl w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o extrakoszulka.pl.

21. Extrakoszulka.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach extrakoszulka.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Extrakoszulka.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w extrakoszulka.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient przy pierwszym logowaniu w extrakoszulka.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Extrakoszulka.pl.

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch w ramach extrakoszulka.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 - Polityka Ochrony Prywatności

1. Extrakoszulka.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Extrakoszulka.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Extrakoszulka.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Extrakoszulka.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem extrakoszulka.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w extrakoszulka.pl jest ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów extrakoszulka.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch w zakresie extrakoszulka.pl, w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach extrakoszulka.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać extrakoszulka.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w extrakoszulka.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Extrakoszulka.pl informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Extrakoszulka.pl za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Extrakoszulka.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z extrakoszulka.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Extrakoszulka.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Extrakoszulka.pl zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Extrakoszulka.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Extrakoszulka.pl danych osobowych innemu niż ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch administratorowi danych.

11. Extrakoszulka.pl zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Extrakoszulka.pl zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Extrakoszulka.pl mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Extrakoszulka.pl lub też gdy Extrakoszulka.pl uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w extrakoszulka.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. Dodatkowo, okazjonalnie, Extrakoszulka.pl za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty extrakoszulka.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

13. Extrakoszulka.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. Extrakoszulka.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z extrakoszulka.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z extrakoszulka.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2 - Pouczenie
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy cenę towaru oraz koszt wysyłki poniesionego przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej:

Formularz odstąpienia od umowy / zwrotu

ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch

ul. Pocztowa 2/2

70-356 Szczecin

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Sklep internetowy Shoper.pl